Spalovny nebezpečných odpadů HOVAL

Spalovny nebezpečných odpadů » Spalovny nebezpečných odpadů HOVAL

Spalovny nebezpečných odpadů HOVAL

Firma Schiestl spol. s r.o. jako výhradní zástupce lichtenštejnské firmy HOVAL je dnes již zavedeným dodavatelem těchto zařízení jak v České republice, tak i na Slovensku. Jedná se o technologii tzv. pyrolýzního spalování. Odpad je dávkován přikládacím zařízením do pyrolýzní komory, kde dochází k jeho řízenému rozkladu za teploty asi 600 °C a omezeného přístupu vzduchu. Za těchto podmínek se uvolňují škodlivé látky do plynné fáze, ve které se dostávají do termoreaktoru. V termoreaktoru, kde probíhá řízené spalování, dochází ke zneškodnění škodlivin obsažených v pyrolýzních plynech. Dodržování požadované teploty 1200 °C zajišťují podpůrné hořáky na zemní plyn. Předepsaná doba zdržení 2 sec. při uvedené teplotě je dána konstrukcí (rozměry) termoreaktoru.

K využití tepla odpadních plynů slouží tepelný výměník, který může být konstruován podle požadavků provozovatele zařízení jako teplovodní, horkovodní nebo parní. Uvážíme-li, že v tepelném výměníku dochází k využití tepelné energie vznikající při zneškodnění odpadu, představuje zařízení jako celek, i při zohlednění nižší účinnosti, než jakou vykazují speciální kotle na zemní plyn, významný zdroj energie. Pyrolýzní spalovna tedy plní dvě významné funkce:
- zajišťuje bezpečnou likvidaci problematických odpadů
- umožňuje využití uvolněné tepelné energie.

Uvedené vlastnosti pyrolýzních spaloven nachází široké uplatnění v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, zejména u odpadů zdravotnických a odpadů z některých průmyslových výrob. Konstrukční uspořádání umožňuje spalovat především pevné odpady. Zařízení může být doplněno o dávkování kapalných odpadů do pyrolýzní komory, popřípadě termoreaktoru.

Další předností pyrolýzních spaloven HOVAL je poměrně velké rozpětí výkonů. Denní výkon zařízení řady GG se pohybuje od 1.200 kg (spalovna GG7) do 9.000 kg odpadu (Hoval GG 42).

Vzhledem k tomu, že odpadní plyny musí být před vypuštěním do atmosféry vyčištěny na hodnoty předepsané zákonem o ovzduší, tvoří nedílnou součást spalovny zařízení na čištění spalin. Princip čistění spalin spočívá v jejich reakci s vhodnými aditivy, která chemicky váží kyselé složky (HCl, HF, SO) a organické látky (vyjadřované jako celkový uhlík C a PCDD/F). Odpadní produkty z čistění spalin jsou zachycovány na tkaninových filtrech. Provoz filtračního zařízení je řízen vlastním programem a výsledné emise jsou monitorovány v souladu s legislativními požadavky, které jsou plně harmonizovány s předpisy Evropských společenství.

Zaujala Vás některá z výše uvedených skutečností? Máte nějaký požadavek a nevíte, jak přesně jej řešit? Neváhejte a s důvěrou se na nás obraťte. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a spolupracujeme s renomovanými partnery.
 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach