Technologie čištění spalin, MaR, AMS

Spalovny nebezpečných odpadů » Technologie čištění spalin, MaR, AMS

Technologie čištění spalin, MaR, AMS

 

Technologie čištění spalin

Technologie čištění spalin je navrhována metodou injektáže sorbentů do proudu spalin z důvodu zachycení širokého spektra znečišťujících látek. Kyselé plynné složky (SO2, HCl, HF) reagují s Ca(OH)2 za vzniku pevných sloučenin, které jsou následně odloučené v hadicových tkaninových filtrech. 

Navrhované sorbenty:
   a) vápenný hydrát pro záchyt kysele reagujících plynů,
   b) aktivní uhlí pro záchyt těžkých kovů, rtuti a perzistentních látek.

Výše uvedené sorbenty jsou dávkovány odděleně a jejich množství je řízené podle údajů emisního monitoringu.
Technologie je bez odpadních vod. 

Na povrchu aktivního uhlí jsou absorbované těžké kovy a část perzistentních organických látek. Následně je směs sorbentů a ostatních tuhých znečisťujících látek odloučená na površích tkaninových filtrů. Regenerace filtrů se uskutečňuje tlakovým vzduchem přes elektropneumatické ventily. Časový sled regenerace je řízený elektronickou řídící jednotkou podle okamžité tlakové ztráty filtrační jednotky (diferenčního tlaku). Ovládání chodu filtru je svázané s chodem spalovacího zařízení (jediný integrovaný ovládací panel pro proces spalování a čištění). Pro odtah spalin je navržený radiální vysokotlaký ventilátor a izolátory chvění, na výtlaku a sání jsou osazeny tlumící vložky.  

 1. vstup spalin
 2. chladící komora 
 3. suchý filtr – I. Stupeň
 4. suchý filtr – II. stupeň 
 5. odtahový ventilátor 
 6. komín 
 7. zásobník sorbetu
 8. chladící voda
 9. pneumatické čištění filtrů
 10. kontejner
 11. přidávání sorbetu
 12. recirkulace sorbetu
 13. jemný popílek

 

 

 Schéma čištění spalin


 

 

Filtrační zařízení - komorový hadicový suchý filtr

Filtračním zařízením je vysoce účinný hadicový filtr v komorovém provedení, regenerovaný tlakovým vzduchem a konstruovaný jako reakční komora s maximálním zdržením spalin v prostoru filtračních hadic. Filtrační zařízení je vybaveno reverzním vynášecím zařízením, které vrací částečně vyreagovaný sorbent zpět do systému čištění spalin. 

 

 

Měření a regulace technologického procesu spalování a automatický monitorovací systém AMS

Všechny sledované parametry pyrolýzní a čistící technologie jsou nepřetržitě automaticky zaznamenávány a v případě nárůstu sledovaných veličin nad povolenou hodnotu systém hlásí poruchu jak vizuálně, tak i akusticky. V případě havárie dochází k okamžitému otevření klapky v nouzovém komíně a utlumení hoření vodním hasícím systémem v primární komoře, k redukci podtlaku radiálním ventilátorem a k přívodu vzduchu.

Měření, regulace a AMS pro spalovnu typu GG 

 

 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach